Avlskriterier til NRK

Norsk Rottweilerklubbs Avlskriterier
Sist endret 07.01.2015

Avslkriteriene til NRK er basert på NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett.
NKK har også gitt ut «Informasjon om hundeavl».

§1 Hunder som skal brukes i avl, skal være mentalt friske og fysisk sunne.

§2 NRK tillater ikke avl på hunder som har, eller har vært behandlet for følgende
medfødte mangler/lidelser:

1. Testikkelmangel
2. Ectropion, entropion (ut- eller innoverbøyde øyelokk)
3. Bittfeil og tannmangel
4. Hofteleddsdysplasi (HD)
5. Moderate/uttalte forandringer (AA) i albueledd
6. Utviklingskatarakt og andre arvelige øyesykdommer

§3 Hunder som skal benyttes i avl skal være:

1. ID-merket og HD/AA-fotografert/diagnostisert i henhold til NKK’s godkjente regler.
2. Øye-lyst av autorisert øye lyser.
3. Albueledd (AA): Hvis en av hundene som skal pares har minimale forandringer i        albueleddet, skal partneren være fri for forandringer.
4. Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Tispen må ha oppnådd minimum VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte 2 år. Hannhunden må ha VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte to år, fra to forskjellige dommere» (AR kan gi dispensasjon fra krav under denne bokstav etter mottak av skriftlig begrunnet søknad).
5. Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH) utført mellom 12-24 mnd for å være, uten diskvalifiserende feil. Godkjent ZTP eller godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende.
Diskvalifiserende feil med MH er:

* Moment 1A: Kontakt hilsning – rute 1 og 2.
* Moment 1C: Kontakt, håndtering – rute 1.
* Moment 6d: Overrasking, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment 7b: Lyd følsomhet, nysgjerrighet – rute 1.
* Moment 7c: Lyd følsomhet, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment: Skudd – rute 4 og 5.

6. Hund som skal gå i avl øyelyses tidligst ved fylte 1 år. Skulle hunden få anmerkning som bakre polkatarakt IKKE MEDFØDT, MILD GRAD, tillattes dette i avl dersom avslpartner er øyelyst FRI. Hund som øyelyses med anmerkning bakre polkatarakt IKKE MEDFØDT MILD GRAD bør øyelyses ved 5-årsalder. Dersom det ene avlsdyret har andre anmerkninger som ikke streider mot §2, skal den andre være øyelyst fri. Skal det benyttes en utenlandsk hannhund som ikke er bosatt i Norge bør denne være øyelsyt. Mangler hannhunden øyelysning skal tispen være åpenlyst fri.

7. Skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. Innavlsgraden for søskenbarn får ikke overstige 6,25 %.

§4 Hunder som benyttes i avl, bør være:

1. etter hunder som oppfyller NRKs avlsregler
2. Fra kull hvor forekomst av HD og AA ikke er større enn gjennomsnittet for rasen, ikke fotograferte hunder eldre enn 20 mnd. gis positiv HD og AD diagnose

§5 Hunder som skal benyttes i avl skal være fylt 22 måneder.

§6 Det kan hyppigst påsettes valper hver annen løpetid, dog slik at valpingsintervallet blir tilnærmet lik 12 mnd.

§7 Antall kull på en tispe bør begrenses til 4, og ikke etter fylte 8 år.

§8 Et hanndyr bør begrenses i bruk inntil 30 avkom fra minimum 5 kull er HD/
AA diagnostisert.

§9 Det er ønskelig at tispeeier sender melding til avlsrådet om:

1. Kombinasjon, dato for Parring.
2. Dato for valping, antall og kjønn.
3. Antall levende valper etter 7 uker
4. Antall valper solgt med kjøpers navn.

§10 Hannhunder som har nedfrosset sæd på NKK’s sædbank, og som ved nedfrysningstidspunktet oppfyller NRKs avlskriterier, har etter sin død rett til å stå på hannhund-listen selv om avlskriteriene er endret

OBS!!!
DISPENSASJONERI HENHOLD TIL §3 ledd 4 SKAL VÆRE INNHENTET FØR PARRING og grunnen til dispensasjonen vil bli gjengitt på klubbens valpelister. Kombinasjoner som oppfyller klubbens avlskriterier kan formidles av klubben, dersom dette er ønskelig av oppdretter.