Etablering av RIK-enhet i NRK

INSTRUKSER FOR ETABLERING AV RIK-ENHETER UNDER NORSK ROTTWEILERKLUBB

1     Hovedstyret i Norsk Rottweilerklubb (NRK) er den eneste parten som kan godkjenne en tilknyttet enhet til NRK.
a     Hovedstyret skal før godkjenning av tilknyttet enhet rådføre seg med Rik-komiteen.
b     Innmelding av enheten til NRK skal være skriftlig, og den skal inneholde navn på RIK-ansvarlig, alle medlemmene i enheten og hvor enheten er etablert. Enheten skal oppdatere RIK-komiteen ved behov, minst 1 gang pr år. Endringer i medlemsmassen skal meldes løpende.
c     RIK-ansvarlig i den tilknyttede enheten skal være kjent for RIK-komiteen og Hovedstyret og en som Hovedstyret stoler på. Og som er i dialog med RIK-ansvarlig i klubben og RIK-komiteen.
d     Enheten kan finansiere virksomheten gjennom å ha egen kontingent for sin medlemmer.
e     Treningstider, aktivitetstype og lokalisering av treninger skal meldes til RIK-komiteen.
f       Navn på RIK ansvarlig i enheten og kontaktinformasjon blir lagt ut på nettsiden til NRK og i Rottweilerposten.
g     Klubben hefter ikke for enhetens gjeld.

2     Alle tilknyttede enheter er administrativt underlagt Norsk Rottweilerklubbs styre

3     Medlemmene i enheten må alle være medlem i Norsk Rottweilerklubb.

4     Enheten skal være åpen for alle betalende medlemmer av NRK.
a     Åpen vil si at alle medlemmer i NRK har mulighet til å delta på på organiserte treninger i enheten, men ikke slik at de fortrenger medlemmene i enheten.
b     Alle medlemmer i NRK kan komme og observere organiserte treninger
c     Deltakelse på treningene skal avtales med enhetens representanter
d     Enheten kan kreve avgift fra et medlem av NRK som ønsker å delta på enhetens organiserte aktivitet

5     Ekvipasjer som trener gruppe C skal ha C-lisens.

6     Figurantene må ha godkjent figurantkurs.

7     Banen hvor trening av gr C skjer, skal tilfredsstille NKK sine krav

a     Det vil bl.a. si at utøvere av C-arbeid må ha tillatelse fra grunneier på banen treningen foregår på.
b     Banen skal være på et område hvor aktiviteten ikke er til sjenanse for omgivelsene (det skal ikke være naboer/handelsstand i nærheten som kan klage på aktiviteten til politiet).

8     Enheten oppmuntres til å arrangere seminar/kurs, prøver og mesterskap hvis kompetanse og kapasitet er til stede i enheten. Flere enheter kan gå sammen om å arrangere aktiviteter.
a     Prøver/konkurranser meldes til NKK av hovedstyret på vegne av enheten.
b     Seminar/kurs skal være åpne arrangementer og være meldt til NRK i god tid i forveien.
c     Enhetens deltakere har førsteprioritet, dernest andre  betalende medlemmer av klubben, og til sist kan ikke-medlemmer tas inn som deltakere.
d     Arrangementet skal annonseres på hjemmesiden til NRK med tilgjengelige plasser. Enheten melder dette  inn til web-ansvarlig.

9     Enhetene kan med fordel veksle på å arrangere Rottweiler IPO-Nm sammen med Rik-komiteen.

10  Enheten og RIK-komiteen skal ha jevnlig og gjensidig dialog.

11  Enheten kan ha egne kjøreregler så lenge de ikke bryter med reglene til NRK eller NKK.

12  Hovedstyret kan ved grove, eller vedvarende regelbrudd ekskludere enheten fra NRK

 

Hovedstyret Norsk Rottweilerklubb

03.03.2013