JLPP

Skjema for registrering for DNA-test for JLPP finnes nå på dogweb. Skjemaet finnes på «Min side» under fanen «Andre helseundersøkelser».

 

 

NKK har godkjent sentral registrering for DNA-test for JLPP

NKKs svar på søknaden om sentral registrering:

Søknad om sentral registrering av resultater for DNA-test for Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) for rottweilier er innvilget.Vi har gått igjennom søknaden og det som er  publisert, og ser at mutasjonen foreløpig kun er regnet som assosiert med sykdommen.

Vi må dermed understreke at det er for tidlig å si med sikkerhet at mutasjonen er direkte årsak til sykdommen. Dermed må det tas i betraktning at det er å anse som en «risikotest», da det foreløpig står at den er assosiert, og ikke en dirkete årsak. Dette kan også sees i sammenheng at det kun er et fåtall syke hunder som er testet. Dermed er det viktig at klubben sørger for at alle syke hunder blir testet, som en del av kvalitetssikringen.

Det er også svært viktig at raseklubben prøver å forebygge at oppdrettere ikke utelukker hunder som er testet bærere fra avl, og at dette formidles til oppdrettere. Det er som oftest flere uheldige konsekvenser ved å utelukke bærere, enn å bruke bærere. Disse kan representere en subpopulasjon som kan være viktig for å opprettholde en god genetisk variasjon, og det er ingen grunn til å utelukke disse, så lenge man parer med en som er testet fri. Disse individene/linjene kan ha andre egenskaper som er viktig for populasjonen, og at det må tas en helthetsvurdering av individet og ikke se blind på at hunden er testet bærer. En hund som er bærer vil aldri utvikle sykdommen, og sees på som et frisk individ på lik linje med de som er testet fri.

NKK har som regel at dersom en/eller flere av de laboratoriene vi vanligvis bruker, tilbyr en viss test, så godkjenner vi resultater fra alle disse. Dermed blir Laboklin og OFA godkjent, som tilbyr testen for JLPP.

Rutinene for sentral registrering blir at eier henter ut et skjema fra ‘Min side’ på www.nkk.no, skjemaet er ferdigutfylt med hundens data og veterinæren og eiere fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjema, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb.

NKKs skjema sendes IKKE med til laboratoriet, men beholdes av hundeeier for innsending til NKK når prøvesvaret kommer fra laboratoriet. Med prøven til laboratoriet sendes laboratoriets eget skjema. NB NB veldig viktig: Dersom prøver sendes til Laboklin, man krysse av for å få et skikkelig sertifikat. Viktig at dette punktet fremgår for alle som nå vil teste. Prøvesvar fra Laboklin som kommer som enkel mailtekst eller annet lett manipulerbart format, kan dessverre ikke godkjennes for publisering i DogWeb.

Dersom det tas prøver av hunder nå etter godkjenning og fram til skjema er tilgjengelig, er det svært viktig at kvalitetsrutinene følges. Det viktigste er at prøven tas hos veterinær, og at veterinæren erklærer at prøven er tatt og sendt ved klinikken, samt at id-chip er sjekket opp mot id-papirer og funnet korrekt. For prøver der dette er i orden, kan resultatet innregistreres i etterkant mot at eier tar ut skjema fra ‘Min side’ slik at gebyret for innlegging av resultat blir betalt.

For prøver tatt før godkjenning av sentral registrering, vil det måtte vurderes individuelt om resultater kan legges inn. Minimumsdokumentasjon for at etterregistrering skal kunne skje, er attestasjon på at prøven er tatt og sendt av veterinær/klinikk samt at id-chip er sjekket og korrekt. De kan ta ut skjema fra «min side» i ettertid, og få dette underskrevet at veterinær så fremt de går god for at hunden er ID sjekket.

Alle skjemaer (både sertifikat og rekvisisjonsskjema fra NKK) må minimum inneholde hundens navn og ID nummer for at det godkjennes og kan legges inn som et absolutt minimumskrav. Vi ser også helst at registreringsnummer også blir påført.

Vi vil oppdatere skjema på nettsiden, og gjøre dette klart til registrering så fort som mulig.

KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK

Norsk Rottweilerklubb har jobbet hardt for at forslaget som ble vedtatt på GF 2015 om kjent mentalstatus på foreldre for å stambokføre valper skulle godkjennes hos NKK. Nå har Hovedstyret vedtatt at et slikt karv blir innført f.o.m. 1.1.2019.

 

Fra referat Hovedstyremøte nr. 1/17,onsdag 01. februar 2017, kl. 17.00:

a) Det åpnes for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK, når det er hensiktsmessig for rasens mentale helse eller viktig i et samfunnsperspektiv. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet vil gjelde for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde for hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar i søknader om innføring av
overnevnte krav for den enkelte rase.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar for hvilke tester som til enhver tid
skal være godkjent som kjent mental status. Sunnhetsutvalget innhenter en uttalelse fra
Kompetansegruppe for Mentaltester vedrørende hvilke tester somskal godkjennes før
beslutning fattes.
b) Krav om kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjente tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester.
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset  før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.1.2019

Innsendelse av resultater

logo

Styret ønsker å oppfordre medlemmene til å sende inn oppnådde resultater for 2016. Det vil bli gitt ut en oppmerksomhet på GF for følgende resultater: gjennomførte og beståtte mentaltester, merker, opprykk, titler og championat.

Resultatene sendes til utstilling@rottweiler.no innen 12. mars 2017.

 

 

logo-royalcanin-cmyk

JLPP

Som sikkert flere av dere har fått med dere, har det blitt påvist Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) hos rottweileren.

ADRK og flere nå varsler at det er viktig at oppdrettere og de med avlshunder tester sine hunder for JLPP. Dette er en autosomalt recissiv, arvelig sykdom som ikke lar seg helbrede. Sykdommen oppdages oftest rundt 3 mnd alder. Affiserte hunder har vanskelig for å puste ved fysisk anstrengelse eller oppspilthet. Hunden kan hoste når du spiser eller drikker, og lyden av bjeffingen forandres. Videre vil hunden få svakhet og dårlig koordingering i bakbena, og etterhvet vil også forbena affiseres. De kan ha vansker med å svelge, noe som kan føre til kvelning eller lungebetennelse. Sykdommsforløpet strekker seg kun over et par måneder før hunde dør.

Siden sykdommen arves autosomalt recessivt kan kun hunder etter to bærere få sykdommen. Norsk rottweierklubb oppfordrer derfor sine oppdrettere til å teste avlsdyr for JLPP. Dette gjøres hos en veterinær hvor man enten tar en blodprøve eller svaber test (spytt). Prøven sendes til laboratorium hvor man får svar hvorvidt hunden er fri eller bærer.

Mer informasjon og link til labratoriet som fremkaller prøvene finnes her:

http://laboklin.de/index.php…

https://adrk.de/attachments/article/1369/JLPP_englisch.pdf

arvgang-jlpp

Bildet viser hvordan JLPP spres videre.

Regler for uttak til IFR IPO VM

Som RIK ansvarlig ønsker jeg å harmonisere uttaksreglene for IFR IPO VM, samt få dette
forankret hos klubbens medlemmer og da spesielt hos klubbens avdelinger, treningsgrupper og
utøvere som bedriver IPO. Det er mange år siden Norge sendte et VM lag til IFR IPO VM. Dette
skyldes flere faktorer og rekruttering til sporten er en av dem. Heldigvis er rekrutteringen nå
større enn på lenge og forhåpentligvis vil vi igjen kunne sende ekvipasjer til VM i årene
fremover.
IFR VM IPO handler ikke bare om å sende ekvipasjer hvor målet er å stå på pallen. Det handler
vel så mye om å ta del i den kollektive kunnskap, erfaring og nettverk som finnes om Rottweiler
og IPO, på tvers av miljøer og landegrenser. Norsk Rottweilerklubb vil således kunne bruke IFR
IPO VM som en arena for å tilføre sårt tiltrengt kompetanse og ikke minst styrke det
internasjonale samholdet rundt Rottweiler og IPO.
Forslag til nye regler for uttak til IFR IPO VM gjeldende fra og med 2017.
1. Laget består av lagleder, maksimalt 5 ekvipasjer og 2 reserver (Jfm IFR regler)
2. Ekvipasjen må være medlem av Norsk Rottweilerklubb for å kunne delta på IFR IPO VM
3. Ekvipasjer som ønsker å kvalifisere seg til IFR IPO VM må minst ha bestått en IPO3
prøve med predikatet G (GOD) i kvalifiseringsperioden
4. De 7 best plasserte ekvipasjene på Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM (IPO3) med
predikatet G (GOD) avholdt i kvalifiseringsperioden vil ha fortrinnsrett til VM laget.
Ekvipasjene rangeres etter de som har høyest oppnådd poengsum
5. Hvis laget ikke fylles basert på resultatene fra Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM, eller
det ikke har blitt avholdt NM, og det er kvalifiserte ekvipasjer (jfm punkt 3) som ønsker å
delta, rangeres ekvipasjene etter de ekvipasjer som har høyest oppnådd poengsum
IPO3 i kvalifiseringsperioden
6. Kvalifiseringsperioden er fra første dag etter IFR VM foregående år og til 1 uke før
påmeldingsfrist til IFR VM gjeldende år.
Personer/ekvipasjer som ønsker å delta og som er kvalifisert må melde dette inn og sende kopi
av resultatbok til rik@rottweiler.no som viser oppnådd resultat. Dispensasjon fra uttaksreglene
sendes til rik@rottwiler.no med begrunnelse og kopi av oppnådde resultater.
Innstilling fra RIK ansvarlig med bakgrunn i uttaksreglene oversendes styret til behandling, og
ekvipasjer som tildeles plass blir kontaktet umiddelbart etter styrebehandling.
Høringssvar sendes til rik@rottweiler.no innen 15. Januar 2017.
Tor Andre Breivikås
RIK-Ansvarlig

Påminnelse fra valgkomiteen

Vi i valgkomiteen vil minne dere medlemmer om at vi skal ha nye verv inn i styret til Norsk Rottweiler klubb. De som står på valg er:

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • 2x varamedlem
  • Revisor

De som det kommer inn forlag på må være kontaktet og personen må ha takket ja til vervet. Samtidig må de ha skrevet en presentasjon om seg selv. Innkommende forslag sendes til valg@rottweiler.no innen 31.12.2016.

 

logo-royalcanin-cmyk

NORSK ROTTWEILER KLUBB inviterer til informasjonsforedrag ang. nye LP-regler 2017

Fra 01.01.17 blir nytt lydighetsregelverk å tre i kraft.

I den forbindelse så har vi invitert Anne-Marit Traaholt til å holde foredrag for oss.

For å kunne få mye ut av kvelden, kom forberedt. De nye reglene finner man på www.nkk.no

Dato: 1 desember 2016

Tid: 18- ca 21.30

Sted: Båstad Skole, 1866 Båstad

Inngang: kr 50,-

Det vil bli servert kaffe/te, og noe å bite i.

Påmeld innen 28.11.16 sendes til lydighet@rottweiler.no

 

Hilsen LP komiteen

Iselin Østby

 logo-royalcanin-cmyk