Oppnådde resultater 2017

  1. Styret ønsker å oppfordre medlemmene til å sende inn oppnådde resultater for 2017.

Det vil bli gitt ut en oppmerksomhet på GF for følgende resultater: Opprykk, titler, godkjening i NRH 2017 og championat.

Resultatene sendes til utstilling@rottweiler.no innen 8. mars 2018

Brukskomiteen

Brukskomiteen i NRK vil skape aktivitet med hund og er klare for 2017.
Har dere noen ønsker om aktivitet? Kurs? Treningssamling? (brukshundkåring, spor, rundering, felt eller brukslydighet).

Har dere innspill/forslag til instruktører, blir vi glade.

Innspill sendes til bruks@rottweiler.no

JLPP

Skjema for registrering for DNA-test for JLPP finnes nå på dogweb. Skjemaet finnes på «Min side» under fanen «Andre helseundersøkelser».

 

 

NKK har godkjent sentral registrering for DNA-test for JLPP

NKKs svar på søknaden om sentral registrering:

Søknad om sentral registrering av resultater for DNA-test for Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) for rottweilier er innvilget.Vi har gått igjennom søknaden og det som er  publisert, og ser at mutasjonen foreløpig kun er regnet som assosiert med sykdommen.

Vi må dermed understreke at det er for tidlig å si med sikkerhet at mutasjonen er direkte årsak til sykdommen. Dermed må det tas i betraktning at det er å anse som en «risikotest», da det foreløpig står at den er assosiert, og ikke en dirkete årsak. Dette kan også sees i sammenheng at det kun er et fåtall syke hunder som er testet. Dermed er det viktig at klubben sørger for at alle syke hunder blir testet, som en del av kvalitetssikringen.

Det er også svært viktig at raseklubben prøver å forebygge at oppdrettere ikke utelukker hunder som er testet bærere fra avl, og at dette formidles til oppdrettere. Det er som oftest flere uheldige konsekvenser ved å utelukke bærere, enn å bruke bærere. Disse kan representere en subpopulasjon som kan være viktig for å opprettholde en god genetisk variasjon, og det er ingen grunn til å utelukke disse, så lenge man parer med en som er testet fri. Disse individene/linjene kan ha andre egenskaper som er viktig for populasjonen, og at det må tas en helthetsvurdering av individet og ikke se blind på at hunden er testet bærer. En hund som er bærer vil aldri utvikle sykdommen, og sees på som et frisk individ på lik linje med de som er testet fri.

NKK har som regel at dersom en/eller flere av de laboratoriene vi vanligvis bruker, tilbyr en viss test, så godkjenner vi resultater fra alle disse. Dermed blir Laboklin og OFA godkjent, som tilbyr testen for JLPP.

Rutinene for sentral registrering blir at eier henter ut et skjema fra ‘Min side’ på www.nkk.no, skjemaet er ferdigutfylt med hundens data og veterinæren og eiere fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjema, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb.

NKKs skjema sendes IKKE med til laboratoriet, men beholdes av hundeeier for innsending til NKK når prøvesvaret kommer fra laboratoriet. Med prøven til laboratoriet sendes laboratoriets eget skjema. NB NB veldig viktig: Dersom prøver sendes til Laboklin, man krysse av for å få et skikkelig sertifikat. Viktig at dette punktet fremgår for alle som nå vil teste. Prøvesvar fra Laboklin som kommer som enkel mailtekst eller annet lett manipulerbart format, kan dessverre ikke godkjennes for publisering i DogWeb.

Dersom det tas prøver av hunder nå etter godkjenning og fram til skjema er tilgjengelig, er det svært viktig at kvalitetsrutinene følges. Det viktigste er at prøven tas hos veterinær, og at veterinæren erklærer at prøven er tatt og sendt ved klinikken, samt at id-chip er sjekket opp mot id-papirer og funnet korrekt. For prøver der dette er i orden, kan resultatet innregistreres i etterkant mot at eier tar ut skjema fra ‘Min side’ slik at gebyret for innlegging av resultat blir betalt.

For prøver tatt før godkjenning av sentral registrering, vil det måtte vurderes individuelt om resultater kan legges inn. Minimumsdokumentasjon for at etterregistrering skal kunne skje, er attestasjon på at prøven er tatt og sendt av veterinær/klinikk samt at id-chip er sjekket og korrekt. De kan ta ut skjema fra «min side» i ettertid, og få dette underskrevet at veterinær så fremt de går god for at hunden er ID sjekket.

Alle skjemaer (både sertifikat og rekvisisjonsskjema fra NKK) må minimum inneholde hundens navn og ID nummer for at det godkjennes og kan legges inn som et absolutt minimumskrav. Vi ser også helst at registreringsnummer også blir påført.

Vi vil oppdatere skjema på nettsiden, og gjøre dette klart til registrering så fort som mulig.

KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK

Norsk Rottweilerklubb har jobbet hardt for at forslaget som ble vedtatt på GF 2015 om kjent mentalstatus på foreldre for å stambokføre valper skulle godkjennes hos NKK. Nå har Hovedstyret vedtatt at et slikt karv blir innført f.o.m. 1.1.2019.

 

Fra referat Hovedstyremøte nr. 1/17,onsdag 01. februar 2017, kl. 17.00:

a) Det åpnes for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK, når det er hensiktsmessig for rasens mentale helse eller viktig i et samfunnsperspektiv. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet vil gjelde for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde for hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar i søknader om innføring av
overnevnte krav for den enkelte rase.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar for hvilke tester som til enhver tid
skal være godkjent som kjent mental status. Sunnhetsutvalget innhenter en uttalelse fra
Kompetansegruppe for Mentaltester vedrørende hvilke tester somskal godkjennes før
beslutning fattes.
b) Krav om kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjente tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester.
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset  før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.1.2019