Lover og regler for Norsk Rottweilerklubb

Lover for Norsk Rottweilerklubb stiftet 6. november 1933

Vedtatt av Generalforsamling og med senere endringer blant annet 22. februar 1997, revidert på Generalforsamling 7. mars 1998, 5. mars 2000, 15. mars 2003, 10. mars 2007, 6. mars 2010, og senest 13. april 2013.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Kapittel 1 – Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Rottweilerklubb, og forkortes til NRK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Rottweiler.

Klubben har verneting i Oslo Tingrett.

§1-2 Formål

Norsk Rottweilerklubb har til formål:

 1. Å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge
 2. Samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.
 3. Norsk Rottweilerklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder til glede og nytte for samfunnet,
 4. Og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomité
 • Avdelinger (distriktsavdelinger)

Kapittel 2 – Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-1-1 Hedersbevisninger

Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Hovedstyret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjene medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, og har samme rettigheter og forpliktelser ovenfor klubben. Personer som har gjort seg særlig fortjent av Norsk Rottweilerklubb kan av Hovedstyret tildeles klubbens hederstegn.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Rottweilerklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Rottweilerklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kapittel 3 – Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 31. mars.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Disse skal være styret i hende innen 1 uke før Generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.

På klubbens Generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av Hovedstyret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i Rottweilerposten.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen(VK) i hende/poststemplet senest 31. desember. Valgkomitéen har frist til 15. januar med å sende sin innstilling til hovedstyret.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker og rettidige fremmede forslag som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt

f) Fastsettelse av kontingent foreslått av styret.

g) Godkjenne budsjett for neste år

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.

i) Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor med vararevisor for 1 år
Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år. Ingen i valgkomitéen kan sitte i Hovedstyret.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges ved særskilt valg. Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Det vil si at leder og nestleders funksjonstid ikke faller sammen.

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Generalforsamlingen, Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kapitel 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å

 • – Lede klubben mellom generalforsamlingene
 • Avholde generalforsamling
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for komiteer, avlsråd, redaktør og web-ansvarlig
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • Oppnevne representant til NKK’s representantskap

Kapittel 5 Generalforsamling verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Alle innkomne forslag skal medtas.

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Endring av Avlskriteriene

Endring av avlskriteriene tilligger Generalforsamlingen. Endringene vedtas med minst 2/3 flertall.

Definisjoner

Alminnelig flertall:
Mer enn 50 % av de avgitte stemmer er for eller imot forslaget.

Kvalifisert flertall:
Mer enn 2/3 av gyldige stemmer er avgitt for forslaget.

Kapittel 7 Del ll – Lover for NRK Avdelinger

§ 7-1. Hovedstyret kan, dersom minimum 20 medlemmer ønsker opprette avdelinger.

Avdelingene forplikter å følge NRKs lover, og bestemmelser og er ansvarlige ovenfor Hovedstyret og skal i samarbeid med Hovedstyret aktivt arbeide for klubbens formål etter § 1-2.

§7-2. Ved opprettelse av en avdeling ledes den frem til ordinært årsmøte av ett interimsstyre oppnevnt av Hovedstyret. Det velges valgkomite på avdelingens siste medlemsmøte før årsmøte.

§7-3. Deretter velger avdelingen på årsmøtet sitt eget styre bestående av minimum leder, sekretær, kasserer og styremedlem. På første årsmøte velges to av styrets medlemmer for ett år. Dessuten skal det velges valgkomitè bestående av 3 personer samt revisor og vararevisor, som ikke kan være medlem av styret. Samtlige medlemmer velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

§7-4. Avdelingens årsmøte skal avvikles innen utgangen av desember måned, og innkalles med 3 ukers varsel. Forøvrig må styret minimum 14 uker før årsmøtet varsle sine medlemmer med frist for innsendelse av forslag til årsmøtet.

Innkalling og avvikling av årsmøtet følger lovene vedrørende generalforsamlingen der dette er mulig.

Avdelingens årsberetning og regnskap skal godkjennes på årsmøtet, som skal ha samme dagsorden som spesifisert i § 3-3, og deretter legges fram som orientering sammen med Hovedstyrets beretning på generalforsamlingen.

§7-5. Valgkomiteens forslag skal forelegges styret senest 7 uker før årsmøtet. Styret skal før årsmøtet ha innhentet Hovedstyrets uttalelse. Lokalavdelingens styre kan etter å ha innhentet Hovedstyrets godkjennelse, anmode valgkomiteen å utvide styret.

§7-6. Avdelingen bør være representert v/leder pluss en representant fra styret på Generalforsamling/Tillitsmannskonferanse.

Hovedstyret dekker reise/opphold i denne forbindelse, dersom økonomien tillater det.

§7-7. Hovedstyret kan bevilge tilskudd til avdelingens drift etter forelagt årsbudsjett.

§7-8. Arrangementer som er underlagt NKK’s godkjennelse skal avvikles i hovedstyrets regi.

§7-9. Avdelingen kan ikke utover egne midler forplikte klubben økonomisk. Likeledes kan ikke Hovedstyre ut over egne midler belaste Distriktsavdelingen økonomisk.

§7-10. Det er Hovedstyret som representerer NRK i rasespørsmål.

§7-11. Hovedstyret kan nedlegge en avdeling hvis ikke NRKs lover følges. Avgjørelsen kan ankes til Generalforsamlingen. Lokalavdelingens midler tilfaller Norsk Rottweilerklubb ved opphør.