Møtereferat: RIK treningsmiljøer og RIK-komiteen i NRK.

Sted: Drammen

Dato: 27 februar 2013

Tilstede fra styret: Linda Jørgensen, Tomas Hvidsten

Til stede fra RIK-komiteen: Heidi T Bjørnflaten

Tilstede fra Lier: Hege Bergan, Trond Otter Johansen, Zarif

Tilstede fra Oslo: Tor André Breivikås, Robert Tenold

Tilstede fra treningsgruppe H.M.H.: Trond Selnes

Tilstede fra Åssiden: Kent Hansen

Miljøer som har vært invitert

I denne saken er alle aktive treningsmiljøer i RIK kontaktet. De har fått presentert instruksene som forelå fra styremøte 26.01.2013. Avdeling Vestlandet og Trøndelag er også kontaktet. Svært få hadde noe å utsette og opplevde instruksene som uproblematiske. Deres innspill har det blitt tatt hensyn til. Avdeling Vestfold har det ikke lykkes å komme i kontakt med

Styrets avklaring rundt begrepet «lokallag»

Styret åpnet med å si at etter Brønnøysund er kontaktet for å avklare regelverket knyttet til etablering av lokallag til hovedklubben. I dag har ingen grupper i NRK status som lokallag. En opprettelse av en enhet som kalles lokallag kan ikke styret bestemme fordi dette er å endre på statuttene i NRK. Dette er en sak som må legges frem som forslag på GF slik at medlemmene kan bestemme dette.

Reglenes gyldighet
Før man starter med en punktvis gjennomgang ble det diskutert hvorvidt disse instruksene skal omhandle alle grener. Styret og Rik komiteen sier at dette gjelder RIK, og hvis det skal gjelde forandre grener må representanter fra de gruppene være med i prosessen.

Punkter fra Rik komiteen som er sendt fra Rik-komite representant som ikke er til stede, ble foreslått opplest, men representanter fra miljøet sa det ikke var nødvendig.

Punkt for punkt blir gått igjennom og alle parter er så å si enig på de fleste punkter og enige om hvem som skal fjernes. Punktet som skaper mest diskusjon omhandler graden av åpenhet.

Diskusjon rundt åpenhet for klubbens medlemmer

Representanter fra Lier og Rik Oslo legger frem sitt syn på åpenhet i treningsgrupper. Lier sier de sikter mot VM, og mener de er klubbens «Elite-lag». Derfor mener de at det er nødvendig skille mellom eliteutøverne og «de vanlige». Lier ønsker i den forbindelse at de skal få positiv fokus fra klubben på sitt arbeid og få ro rundt treningen sin. Samt at klubben støtter dem i de valg de tar siden alle i den gruppen har høye mål.

Lier informerer at de pr i dag ikke trener under NRK men at de ønsker det. De ønsker at deres søknad om treningsgruppe under NRK blir stående.

Det blir diskutert en del frem og tilbake før representant fra Rik Oslo foreslår å gå igjennom punkt for punkt på instruksene og diskutere seg frem til et forslag alle er enig i.

Enheten Lier og en del av styret ønsker å kunne sette et øvre tak på antall deltakere i en gruppe. De som ønsker å komme og observere en trening, skal måtte avtale det på forhånd. Men representanter fra styret, NKK og Rik-komiteen skal få innsyn. De foreslår videre:

  1. at det på hjemmesiden blir informert om navn på Rik ansvarlig i gruppen og kontaktinformasjon.
  2. at ved spesielle behov eller problemer hos medlemmer kan de kontaktes for å kunne hjelpe til å løse problemet
  3. at de kan arrangere en intro-dag om sporten

De ønsker enkle instrukser å forholde seg til å kunne fokusere på å trene hund.

De påpeker videre at de representerer klubben på en måte andre ikke gjør ved å høye mål og at det vil bli synlig på f eks VM.

Styret stiller spørsmålstegn ved dette da de færreste i den gruppen kommer til å stille til start med rottweiler.

Generelt ønsker Lier og Rik Oslo at treningene ikke er åpne. Rik Oslo sier de i lang tid har vært åpne men nå er kapasitetsproblemer oppstått.

RIK-komiteen sier at de ikke kan være med på at grupper er så lite åpne som Lier ønsker. Representant fra Rik komiteen sier at dette også kommer fra Rik-komite representant som ikke er til stede. Det ble i den forbindelse satt spørsmålstegn ved hvorfor han ikke er til stede og hans lave involveringsgrad. Det ble ikke gått noe videre inn på det.

Representant for treningsgruppe H.M.H.R. fremhever behovet for NRK å kunne tilby sine medlemmer en inngangsdør til sporten. Dette er et viktig element i rekruttering til sporten og klubben. Det krever at treningsgruppene må være åpne.

Offentliggjøring av treningssted

Videre vil ikke Lier at deres treningssted blir offentliggjort på hjemmesiden da dette hadde med grunneier å gjøre.

Lier foreslår til Rik komiteen at det kan arrangeres introduksjonshelger og at figuranter/instruktører fra blant annet Lier vil stille seg til disposisjon til dette og andre arrangementer. Rik komiteen tar det med seg for videre oppfølging.

Videre tiltak

Da alle punkter er gått igjennom, informerer styret at instruksene skal tas opp på neste styremøte og at det der blir bestemt det endelige resultat. Dette vil da legges ut på hjemmesiden.

Miljøene foreslår møte med Rik komiteen to ganger pr år, f eks et møte før og et etter sesongen, for å prate om aktuelle temaer. Dette vil Rik komiteen imøtekomme.

NM og figurantutvelging

Det blir snakket om NM og utvelgelse av dommer og figuranter. Det ønskes at de som velges har god kjennskap til rasen og at de har raseforståelse. Og at minst en av figurantene er norske.

RIK Rottweiler NM er kun en lokal prøve og alle raser kan melde seg på. Miljøet forteller at NM i fjor, ble av de som kom med andre raser, opplevd som negativt, at de ikke følte seg velkommen. dette gjaldt også utøvere som ikke var medlem av NRK. Alle var enige om at slikt er uheldig og dette ikke må skje igjen. Og at å fordele NM og andre raser over to dager var en god løsning.

Det blir foreslått at Gregersen i NKK blir kontaktet av Rik komiteen for å be om at det står NM på terminlisten og Rik komiteen vil følge dette opp.

VM-uttak

Angående VM uttak foreslås det av miljøet at det utarbeides regelverk for hva som ligger til grunn for å kunne søke støtte. Og hvor mange kan kvalifisere seg. Og at man må være representativ for rasen for å kunne søke støtte. Rik komiteen tar dette videre og kan f eks sette sammen en gruppe som utarbeider dette.

ZTP

Miljøet sier til styret at forslaget til GF om innføring av ZTP må undersøkes da det sies at det er ulovlig i Norge å arrangere dette. Dobermanklubben skal visst ha fått et svare strev etter at de arrangerte prøver. Styret vil undersøke dette før GF.

 

Rik komiteen

04.03.2013