Styremøte 10/11-2014

Den 10.11. 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb i Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Linn Hornstuen og Frode Løken

Fraværende: Kjersti Bjøntegaard,

Tilstede via skype: Bereth Slagstad, Helle Schjetlein

 Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen        

Åpning av møtet

Møtet startet kl. 1800 Leder åpnet møtet.

Neste møte: Mandag 15.desember 2014, kl. 1800

Sak 1.

Saksliste. Vi går igjennom saklisten hver gang. Ettersom saker blir løst blir de slettet fra listen. Nye saker legger vi til i sakslisten.

Svein innleder med å oppsummere fra representantskapsmøte i NKK som ble avholdt 8-9.november på Scandic airport hotel, Gardermoen

RS er NKKs øverste organ, og denne gangen stod mange viktige saker på sakslisten, bla. «stor cert», framtiden for Hundesport og FCI-medlemskap. Aldri før har det vært så mange klubber representert, noe som tyder på et stort engasjement i organisasjonen. Fullstendig oversikt over hva som ble behandlet på årets RS og fattede vedtak offentliggjøres fortløpende på nkk hjemmeside. www.nkk.no

 

Følgende vedtak er så langt fattet på årets RS:

RS sak 5a)Stor CERT

Hovedstyret fremmer følgende endringsforslag forslag for RS 2014:

1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 cert på
2. utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre certene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund som har storcert.
3. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort storcert.
4. I tillegg innføring av generell regler for fullcert.

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Generelle krav:

Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
• Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling.
• Det åpnes for ett system for definisjon av fullcerting for raser.
• Implementering av denne ordningen fastsettes til 1.1.2015

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKKutstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert), med ett cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.”

***

RS sak 5b) Vedrørende Hundesport

Forslag fra FKF: Nedleggelse av Hundesport. FKF har her frafalt forslaget og HS’ forslag ble vedtatt. Vedtaket er da som følger: I 2015 utgis 4 utgaver på papir innenfor en budsjettert netto kostnadsramme for NKK på kr. 500.000. I 2015 utredes konsekvenser av full digitalisering av Hundesport. Tiltak og iverksettelsestidspunkt avgjøres av HS. Det forutsettes at NKKs nettside kontinuerlig videreutvikles for å ivareta behovet for informasjon for medlemsklubber, forbund og arrangører.

***

RS sak 5c) Vedrørende NKKs administrative ansatte som utstillingsarrangører:

Det gjennomføres en samlet utredning av å arrangere alle NKKs internasjonale utstillinger som egen resultatenhet eller i eget selskap med dedikerte ressurser. Denne virksomheten forutsettes å utføre alle forberedelser, oppfølging, gjennomføring og etterarbeid med arrangementene. Resultatenheten eller selskapet skal drives med god lønnsomhet slik at NKK som eier og miljøene som medvirker tilføres årlig andel av overskuddet.

Forslaget fra FKF om NKKs ansatte som utstillingsarrangør sammenholdt med utredningen om eget resultatområde eller selskap, behandles på representantskapsmøte i 2016.

Sak 21: Oppdatering av brukskravet for utdeling av cert

SL1 er godkjent avlskriterie for rottweilere i Norge. Dette ble vedtatt på GF 2010. NKK har ikke godkjent dette da de ikke klarer å tyde selve kriteriet. Nestleder har sendt en mer presis og klar formulering og avventer svar fra NKK

Sak nr 28: RAS

RAS dokumentet er sendt inn til NKK etter revidering. HS avventer godkjennelse.

Sak 39: Terminliste for 2015

Terminlisten for 2015 er klar. Avventer tilbakemelding fra Sverige.

Sak 44: Bruk av finn.no

NRK ser på samarbeid med NKK og finn.no. Frode Løken har ansvaret for å innhente informasjon.

Sak 46: Publisering av informasjonsside om RIK/IPO

Siden som omhandler IPÒ`ens historie har blitt revidert. Poenget med siden er å gi informasjon til utøvere og interesserte av RIK. Siden vil bli publisert under godkjennelse av HS.

Sak 47: Nye medlemmer i avlsrådet
Ny sammensetning i avlsrådet. Avlsrådet består nå av Frode Løken, Rita Røsberg, Robert Tenold og Mariann Johansson.

Sak 49 og 50: Tilgang og bruk av dogweb

HS sjekker opp muligheten til å endre på tilganger i dogweb da forskjellige komiteer trenger forskjellige tilganger. Det er for mye arbeid for at en person skal legge ut alt av resultater for hele klubben.

Ved tilgang til dogweb er det også ønskelig med at det blir signert en arbeidsinstruks med klare retningslinjer for de med innsyn i klubbadministrasjonen.

Svein avklarer de tekniske mulighetene med NKK.

Sak 51: Møteforberedelser

Styret er enige at alle må lese igjennom alt av dokumenter til møter da dette effektiviserer prosesser.

Sak 52: Dogs4All

Rita har ansvaret for standen til NRK under dogs4all. Kari Bødtker har hjulpet til med å samle deltakere til raseparaden. NRK samt andre raseklubber fikk før helgen retningslinjer av NKK på antall hunder og tid pr rase. Det vil bli solgt diverse rekvisita på standen under dogs4all. NRK ønsker alle velkommen.

Sak 53: Forretningsmodell for klubben
HS ønsker å se på flere forretningsmodeller for å bedre den økonomiske situasjonen til klubben.

Sak 54: Sammensetning av RIK-komitéen

HS stemte over ny sammensetning  av RIK komiteen. Kent Hansen er valgt inn som ny RIK ansvarlig. Kay Arne Knutsen fortsetter som medlem i komitéen.

Sak 55: Brukskrav for rottweilere, ikke stor-cert

Rottweilerklubben skal ikke ha stor-cert for rasen. Brukskravet skal gjelde for rottweilere. Ref.vedtak på NKK RS i helgen.

Sak 56: Generalforsamling 2015

Dato for generalforsamling i 2015 er satt. Valgte dato blir 21.mars 2015. Sted blir NKK`s møtelokale i Oslo. Innkallelsen vil komme i rottweilerposten. Leder lager innkallelse.

Sak 58: Championatplaketter for utdeling på GF
Championatplakater vil bli delt ut på generalforsamling i 2015. Bereth Slagstad er ansvarlig for å innhente informasjon. Medlemmer som oppfyller kravene bes sende bildet av seg selv og hunden samt dokumenter til styret via mail: nrk@rottweiler.no

 

Linn Kristin Hornstuen
Sekretær og leder utstillingskomiteen                                                                                                                        11.11.2014