Styremøte 1/6-2014

Den 01.juni 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb i Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Frode Løken, Bereth Slagstad, Kjersti Bjøntegaard Holt , Helle Schjetlein og Linn Hornstuen

Fraværende:

Åpning av møtet

Møtet startet kl.1500. Leder åpnet møtet.

Det ble diskutert frem til hvilken saker som er viktig for HS å jobbe med fremover i 2014.

Sak 1.

Saksliste

Sak 2

Lokalavd kan få en del av grasrotandelen, men ikke hovedklubben da denne er landsdekkende. Leder sjekker kriterier og hvordan klubbene kan gjøre dette.

Sak 3

Rik komiteen sine oppgaver. Gjennomgang av rutiner. Se eget ark.

Sak 4

RIK ansvarlig er Kay Arne Knutsen, med i komiteen er Heidi Bjørnflaten og Trond Selnes. Trond Selnes er komiteens leder.

Sak 5

Gjennomgang av arbeidsinstruks for komiteer. Se eget ark.

Sak 6

Mailoppsett. Hvem skal ha hva? Helle Schjetlein er medlemskontakt. Trond sender ut info om dette i www.rottweiler.no (Oppdatert 2/6).

Ikke alle skal ha alt av mailer. Trond ser nærmere på hvordan man kan løse dette.

Sak 7

Organisasjonsarbeid. Dette tas opp på neste møte

Sak 8

Styret har bestemt at det i 2014 ikke innfris støtte til mesterskap / stevner. Årsaken er den vanskelige økonomiske situasjonen klubben har gjennomgått.

Det jobbes med 2015.

Det settes kvalifiseringskrav for å motta støtte fra NRK for deltagelse i internasjonale mesterskap. Dersom ekvipasjen ikke har klart kvalifiseringskravet ytes det ikke støtte fra NRK.

Sak 9

RIK komiteen ønsker at det skal settes kvalifiseringskrav for å kunne delta i internasjonale mesterskap, ref RIK-krav fra NKK.

Sak 10

RAS. Styret gir sine kommentarer innen torsdag 05.juni. Dette blir så videresendt til NKK fredag 06.juni 2014 for godkjenning. (Innsendt 10/6)

Sak 11

HK ønsker å beholde rekruttringslagene som har vært aktive tidligere i de forskjellige komiteene. Dette er ikke gjennomførbart i 2014, men burde utredes til 2015. Dette for å sikre og øke aktivitet. Komiteene lager en skisse til løsning til neste møte. Det ønskes også å markedsføre dette i andre klubber.

Sak 12

Lage et lag for utvikling av flere treningsfiguranter til IPO i 2015. RIK komiteen lager en skisse til løsning før neste styremøte

Sak 13

Momsrefusjon. Leder vil sjekke opp om det er noe vi kan søke om. Frist til å sende inn søknad 01.07 (lar seg ikke gjøre i år pga. uavklarte regnskaper fra foregående år).

Sak 14

Sponsoravtale. Rita legger opp avtalen i google disk. Linn tar kontakt med Stein ang utstillingen i Trondheim. (Lagt inn 7/7).

Sak 15

Dommerliste. Rita sender dommerliste til NKK. NRK henviser til IFR listen. Dette gjøres en gang i året. (utført)

Sak 16

Pokaler. Rita tar inn tilbud fra Sverige før neste styremøte.

Sak 17

Familierabatt til medlemmer. Helle sjekker opp om dette er mulig. Eventuelt oppstart i 2015. Fra 30/09 er det halv pris for medlemskap nr 2 i husstanden. Dette må meldes manuelt til NKK eller NRK, lar seg ikke ordne elektronisk.

Sak 18

Bergens avdeling starter opp igjen. HS bistår Bergensavdelingen. Linn og Svein har kontakt med dem.

Sak 19

Komiteer. Vi trenger fortsatt frivillige til komiteene. Svein prøver å rekruttere. Komitémedlemmer velges for 2 år av gangen.

Sak 20

I dag betaler oppdrettere for å ha sin logo på hjemmesiden. HK ønsker å se på muligheten at oppdrettere som følger NRKs avlskrav skal belønnes med gratis reklame. Dette vurderes gjennomført i 2015. Det må se på hva slags kriterier klubben ønsker for at oppdrettere skal godkjennes. (Firmaavtale med finn.no koster 9900 kr, men vi kan trolig benytte NKK’s avtale).

Sak 21

Økonomi. 2012- Revisor anbefaler godkjenning med de mangler som er.

2013-Revisor regner med å få oversikt straks og få punsjet dette.

Sak 22.

ADRK. Se eget vedlegg.