Styremøte 18/1-2014, kort referat

Tilstede: Bjørn Malmo, Linn Hornstuen, Kjersti Bjøntegård og Terje Johansen.

Gunn Karin Iversen ble forhindret fra å komme pga vær/trafikk.

Møtet var innkalt for å følge opp det som Ekstraordinært GF vedtok: ”rydde opp” og få oversikt over status for Norsk Rottweilerklubb.

Saker:

I og med at vi ikke har fullmakt til å dispensere fra lovene, ble dato for GF 2014 satt til 30. mars. Sted kommer vi tilbake til.

Regnskap: Bjørn og Gunni går gjennom regnskapet for 2012 og 2013 og søker å få disse godkjente av revisor før GF. Tilgang til konti er prioritert for å kunne få oversikt. Pr.dato har vi ikke oversikt over dette.

Alle andre arbeidsoppgaver ble fordelt mellom medlemmene i Interimsstyret.

Videre drift av klubben behandles som et vanlig styre med den begrensning at vi har kort tid til å få ting på plass regnskapsmessig organisatorisk til GF i mars som lovene krever.

Vi har fortløpende kontakt med NKK i forhold til NRK´s situasjon som klubb.

Bjørn Malmo
leder