Styremøte 26/1-2013, detaljert referat

Det ble foreslått 3 forskjellige datoer for styremøte.

Til stedet: Fra HS:

Linda Jørgensen
Bjørn Skjærli
Tomas Hvidtsten
Ole Tommy Jørgensen

Ikke møtt: Mona Forsberg og Hanne Meisingseth (p.g.a jobb)

På slutten av møtet kom det representanter fra komiteene for en
gjennomgang av aktiviteter, regler og budsjett.
Rik: Heidi Bjørnflaten
Lydighet: Kathrin Myhra
Bruks: Øyvind Jensen

Møtet startet kl. 10.00 og sakslisten ble gjennomgått, alle hadde
mottatt denne pr mail på forhånd.

 1. Det mangler en god del regnskapsbilag fra Roar Pettersen. Man stiller seg tvilende til hvordan man kan få et godkjent regnskap på bakgrunn av dette. (evt. Ekstraordinær GF?)
 2. Brevutkast enstemmig vedtatt, Linda sender skriv.
 3. Forslag til GF;
  1. Innføring/prøveordning av ZTP
  2. Endring av utstillingskrav, innkommet forslag fra Erik Marthinussen.
   Tillegg pr. 6/3: Styret var delt ved avstemming om forslaget. Saken blir tatt opp på generalforsamlingen.
  3. Egen treningsbane;Styret fremmer forslag til GF om å utrede muligheter rundt egen treningsbane for NRK sentralt. Skape et Rottweilermiljø/samlingsplass for alle medlemmer.
  4. Regnskap legges ut til regnskapsbyrå, mye rot med regnskap gjennom mange år.
 4. Sponsoravtale; Ole Tommy bes ferdig stille punktet.
 5. Møte representasjoner; Mottatte invitasjoner mottas av styret v/sekretær. Sekretær videresender til aktuelle deltagere og påser at svar gis vedr. deltagelse. Det skal utarbeides en kort rapport til HS etter møtedeltagelse.
 6. RP- Kandidater, det ble på bakgrunn av manglende kandidater til valget, drøftet etter samtale med nkk om hvordan man skal ta denne saken videre. VK har til tross for anmodning fra HS om å ta med alle innkomne forslag på kandidater, valgt og ikke ta dem med allikevel. Linda følger opp denne saken.
 7. Lovendringer fra Kirsten Svendsen. Kirsten Svendsen har oversendt utkast om lovforslag. Tas opp på GF. Leses og gis til styret.
 8. Lehto 2014 – Styret går inn for å avholde utstilling i Lehto.
 9. Booking av dommere; sekretær blir pålagt denne oppgaven. Sittende kandidat i utstillingskomiteen; Rita Røsberg ønsker ikke å ha oppgaven med å kontakte dommere, da hun vil stille hund på NRKs arrangementer. Det er en problemstilling som må drøftes videre, da dette er en jobb for komiteen, men inntil videre setter man sekretær på oppgaven.
 10. Sponsing av div aktiviteter; 8-12 deltagere prisen må ut på WEB. Sponse ca. 5000,
 11. Gjennomgang av aktiviteter. 1 feb er dato for innmelding. Rita koordinerer Dog web.
 12. Ettersending post Linda/Mona: Det har kommet frem at det ikke er mottatt post den senere tid, etter undersøkelse fra Mona viser det seg at posten har stanset omdirigeringen av posten til NRK (På bakgrunn av dette, kan det også bli nødvendig å se på ekstraordinær/utsettelse av GF) Da man muligens ikke har mottatt evt. forslag og/eller mangler årsberetninger og regnskap fra avdelingene.
 13. Valgkomiteen. Refererer til pkt. 6, valgkomiteen har etter anmodning fra HS, som tidligere nevnt, valgt og ikke å ta med motkandidater til sin innstilling av valg av styret. På bakgrunn av de overforstående problemene med valgkomiteens jobb, bilag til regnskap og uteblivende post, skal Linda ta dette videre og høre med Kirsten Svendsen og NKK for å høre hva man gjør i denne saken. ( Igjen mener styret at man må se på mulighetene for utsettelse/ekstraordinær GF) Når man har fått tilbakemelding på dette, skal ting iverksettes.
 14. Info hjemmeside GF: man skal snarest mulig etter kontakt med Kirsten Svendsen og NKK, legge ut info om GF på klubbens hjemmeside.
 15. Regler rundt LL, treningsgrupper, det ble en gjennomgang av regelverket rundt LL og treningsgrupper, man tar utgangspunkt i Norsk Schæferhund klubbs regler. Styret har enstemmig godkjent reglene, men det skal åpnes for innspill fra de ulike trenings grupper. Heidi Bjørnflaten tar dette videre.
 16. Utdanningsstøtte fra NRK til; Instruktør, Figurant, Dommere. Det kan være positivt for klubben å få utdanne flere personer innenfor de ovenfor nevnte feltene.
 17. Materialforvalter Øyvind Jensen

Alle sakene ble enstemmig vedtatt på møtet.

En tanke om “Styremøte 26/1-2013, detaljert referat

 1. Tilbaketråkk: Detaljert referat fra styremøtet 26/1 | Norsk Rottweilerklubb

Det er stengt for kommentarer.