Arbeidsinstruks for fagkomitéer i NRK

Arbeidsinstruks for fag-komitéer i Norsk Rottweilerklubb

Komiteene i Norsk Rottweilerklubb (NRK) er klubbens aktivitetsskapende ledd. Fra de ulike komitéene kommer initiativene til aktiviteter, og koordineringen med de tekniske arrangørene (avdelinger, lag og grupper). For å sitte i komitéene kreves det at man har tiltakslyst, er relativt organisert og har en åpen og positiv holdning til omgivelsene. Som medlem av en komité representerer man NRK. Det betinger at man også følger klubbens lover og regler.

Komiteene skal samarbeide på de områdene er naturlig og nødvendig. Behov for bistand bør flagges tidlig i prosessen slik at det blir praktisk mulig å realisere det som man arbeider med.

Prosjektkultur

Hovedoppgaver for komitéene

1. Planlegge og iverksette relevante aktiviteter for medlemmene. Planlegging vil bl.a. si å lage et budsjett for hvert arrangement. Iverksette vil bl.a. si å lage et regnskap for hvert arrangement.

2. Ta initiativ til å arrangere prøver/mesterskap/kurs/seminaret etc. i samarbeid med avdelinger, lag og grupper.
3. Bestille bane, dommere og annet personell til stevner/prøver o.l. samt sørge for transport og innlosjering.
3 a. For RIK har RIK- ansvarlig denne oppgaven etter endelig beslutning av RIK komiteen.
4. Melde inn stevner/prøver/mesterskap til neste år. Tidsfristen for de ulike grenene er:
4 a. For LP-stevner innen 1. februar
4 b. For NBF-stevner innen 31. Oktober
4 c. For RIK-prøver innen 31. Oktober
4 d. For utstillinger, 1. februar året før utstillingen skal holdes
5. Følge opp forberedelsene til prøver, og verifisere at teknisk arrangør har forventet fremdrift med forberedelsene innen gitte frister
6. Bistå medlemmer, grupper, lag og avdelinger i klubben
7. Svare på henvendelser som angår komiteens arbeidsområde.
7 a. Henvendelser som ikke er komiteenes ansvar skal videresendes til rette funksjon/vedkommende uten videre opphold.
8. Delta på møter knyttet til komitéens funksjonsområde
9. Ha oversikt over nødvendig materiell og innkjøp
10. Ajourføre regnskapet for komitéen oppdatert til enhver tid
11. Levere regnskap og årsberetninger for foregående år for komitéens funksjonsområde innen 31/01 hvert år.

Rull til toppen