Arbeidsinstruks for styret i NRK

Styrets arbeidsform i Norsk Rottweilerklubb

For at Norsk Rottweilerklubb skal kunne realisere goder for sine medlemmer må arbeidet foregå noenlunde strukturert. Dette dokumentet er et forsøk på å skissere noen hovedprinsipper som må følges for at arbeidet skal bringe gode resultater.

Oppgaver til styret

Styrets har 7 oppgaver iht. §4-3 i klubbens lover:

 1. Lede klubben mellom generalforsamlingene
 2. Avholde generalforsamling
 3. Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 4. Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
 5. Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for komiteer, avlsråd, redaktør og web ansvarlig
 6. Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 7. Velge regnskapsansvarlig innen- eller utenfor styret

Arbeidsfordeling i styret

 • Styret skal ha møter ved behov, men ikke sjeldnere enn annenhver måned
 • Styrets medlemmer har i fellesskap ansvar for at driften av klubben fungerer
 • Mange praktiske oppgaver vil realiseres gjennom de ulike fag-komitéene. Komitéenes leder skal alltid ha direkte informasjon etter hvert styremøte.
 • Komitéenes leder skal informere styret ved behov

Beslutninger til styret

 • Alle saker skal endelig avgjøres ved avstemming
 • I møtereferatene skal avstemmingsresultatet alltid fremkomme (antall for/antall mot)
 • Styremedlemmer kan kun avstå fra å stemme når de er inhabile i en sak
 • Sakene avgjøres ved simpelt flertall

Lederens oppgaver

 1. Lede og fordele oppgaver i styret og klubben i tråd med vedtektene til klubben, årsplanen og retningslinjene til NKK
 2. Lage forslag til årsplan og budsjett i samarbeid med resten av styret
 3. Se til at saker blir ført på dagsorden før styremøter
 4. Innkalle til styremøter, senest 3 dager før møtet. Saksliste m/beskrivende utredning skal følge innkallingen
 5. Lede styremøtene på en slik måte at det er fremdrift i saker
 6. Informere medlemmene om relevante saker
 7. Søke om støtte til klubben
 8. Ha et overordnet ansvar for at tidsfrister holdes
 9. Sørge for at klubben er registrert og oppdatert i frivillighetsregisteret og Brønnøysund
 10. I samarbeid med styret, gi rette personer tilgang til klubbens kontoer
 11. Utarbeide årsberetningen

Nestleders oppgaver

 1. Gjøre seg kjent med leders oppgaver slik at det er mulig å tre inn i den rollen dersom det er nødvendig
 2. Lede noen av styremøtene

Kasserers oppgaver

 1. Føre regnskap for klubben
 2. Følge opp alle arrangementskomitéene i etterkant av et arrangement (få bilag og regnskap for hvert eneste arrangement). Alle arrangement skal ha et eget prosjektregnskap
 3. Ivareta klubbens verdier og eiendeler (hvis ingen andre er utnevnt til materialforvalter)
 4. Lage budsjettforslag sammen med styret
 5. Søke om støtte fra kommuner og andre, som regel i samarbeid med komitéene
 6. Bestille materiell som trengs
 7. Oppdatere styret om økonomiens status etter hver månedsavslutning.
 8. Sørge for at det ikke er for mye kontanter i omløp (pengene skal på konto)
 9. Kreve inn medlemskontingent
 10. Avslutte regnskapet og informere revisor før GF

Sekretærens oppgaver

 1. Motta og distribuere all post til klubben, herunder også føre postjournal
 2. Sørge for at alle tillitsvalgte er registrert på hjemmesiden
 3. Skrive og sende ut innkalling til klubbens arrangementer og GF
 4. Føre oversikt over fremmøte på styremøtene
 5. Skrive referat fra styremøtene (saksinnhold, beslutning, avstemmingsresultat)
 6. Sørge for at klubben har presentasjonsmateriell til arrangement og messer
 7. Være ansvarlig for klubbens informasjonsarbeid, f.eks. til lokalavis, medier og messer
 8. Sørge for at skjemaer blir sent til overordnet organ innen tidsfrister

Styremedlemmenes oppgaver

 1. Sette seg inn i sekretærens oppgaver slik at en av dem kan overta sekretærens oppgaver på styremøter
 2. Holde kontakten med medlemmer slik at aktuelle saker blir behandlet av styret
 3. Foreslå saker til styrets behandling
 4. Sette seg inn i, og ta stilling til, alle saker på styrets saksliste
 5. Gjennomføre styrets beslutninger

1 TANKE OM “ARBEIDSINSTRUKS FOR STYRET I NRK”

 1. Tilbaketråkk: Referat fra styremøter i februar og mars | Norsk Rottweilerklubb

Rull til toppen