Lover og regler for Norsk Rottweilerklubb

Lover for Norsk Rottweilerklubb stiftet 6. november 1933

Vedtatt av generalforsamlingen den 24. mars 2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17. oktober 2018

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Rottweilerklubb, og forkortes til NRK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen rottweiler.

Klubben har verneting i Oslo.

 • 1-2 Formål

Norsk Rottweilerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av rasen rottweiler. Norsk Rottweilerklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomite
 • Avdelinger
 • 1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Rottweilerklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Norsk Rottweilerklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Rottweilerklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Rottweilerklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 • 2-2Hedersbevisninger

Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Det kan til Generalforsamlingen foreslås særlig fortjene medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, og har samme rettigheter og forpliktelser ovenfor klubben. Personer som har gjort seg særlig fortjent av Norsk Rottweilerklubb kan av Hovedstyret tildeles klubbens hederstegn.

 • 2-3 Husstandsmedlemsskap

Personer som har folkeregistrert adresse i samme husholdning som medlemmer, kan få husstandsmedlemsskap i Norsk Rottweilerklubb. Hovedmedlem må da sende mail til hovedstyret om å legge til familiemedlem.

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 • 2-5 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 • 2-6 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 31 mars.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år generalforsamlingen avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.          

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende innen 1 uke før Generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.

På klubbens generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 • 3-3 Innkalling

Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31. desember.

 • 3-4 Generalforsmalingens oppgaver.

Generalforsamlingens oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning.
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
 7. Vedta medlemskontingent.
 8. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor for 1 år
 • Vararevisor for 1 år
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for generalforsamlingen til valg.

 • 3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær generalforsamling kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær generalforsamling.

Kap. 4 Styret

 • 4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

  • 4-3 Styrets oppgaver er å
  -lede klubben mellom generalforsamlingene.
  -avholde generalforsamling.
  -drive klubben i samsvar med klubbens formål.
  -gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen.
  -oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og      utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør.
  -søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber

Kap. 5 Generalforsamling verv/komiteer

  • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Alle innkomne forslag skal medtas så lenge kandidatene er valgbare.

  • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisor bør være person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

  • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

  • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

  • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

  • 6-3 Endring av avlskriteriene

Endring av avlskriteriene tilligger generalforsamlingen. Endringene vedtas med minst 2/3 flertall.

  • 6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

  • Flest stemmer

Alminnelig flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
  • Blanke stemmer teller
  • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

Kapittel 7 Del ll – Lover for NRK Avdelinger

  • 7-1. Hovedstyret kan, dersom minimum 20 medlemmer ønsker opprette avdelinger.

Avdelingene forplikter å følge NRKs lover, og bestemmelser og er ansvarlige ovenfor Hovedstyret og skal i samarbeid med Hovedstyret aktivt arbeide for klubbens formål etter § 1-2.

  • 7-2. Ved opprettelse av en avdeling ledes den frem til ordinært årsmøte av ett interimsstyre oppnevnt av Hovedstyret. Det velges valgkomite på avdelingens siste medlemsmøte før årsmøte.
  • 7-3. Deretter velger avdelingen på årsmøtet sitt eget styre bestående av minimum leder, sekretær, kasserer og styremedlem. På første årsmøte velges to av styrets medlemmer for ett år. Dessuten skal det velges valgkomité bestående av 3 personer samt revisor og vararevisor, som ikke kan være medlem av styret. Samtlige medlemmer velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
  • 7-4. Avdelingens årsmøte skal avvikles innen utgangen av desember måned, og innkalles med 3 ukers varsel. Forøvrig må styret minimum 14 uker før årsmøtet varsle sine medlemmer med frist for innsendelse av forslag til årsmøtet.

Innkalling og avvikling av årsmøtet følger lovene vedrørende generalforsamlingen der dette er mulig.

Avdelingens årsberetning og regnskap skal godkjennes på årsmøtet, som skal ha samme dagsorden som spesifisert i § 3-3, og deretter legges fram som orientering sammen med Hovedstyrets beretning på generalforsamlingen.

  • 7-5. Valgkomiteens forslag skal forelegges styret senest 7 uker før årsmøtet. Styret skal før årsmøtet ha innhentet Hovedstyrets uttalelse. Lokalavdelingens styre kan etter å ha innhentet Hovedstyrets godkjennelse, anmode valgkomiteen å utvide styret.
  • 7-6. Avdelingen bør være representert v/leder pluss en representant fra styret på Generalforsamling/Tillitsmannskonferanse.

Hovedstyret dekker reise/opphold i denne forbindelse, dersom økonomien tillater det.

  • 7-7. Hovedstyret kan bevilge tilskudd til avdelingens drift etter forelagt årsbudsjett.
  • 7-8. Arrangementer som er underlagt NKK’s godkjennelse skal avvikles i hovedstyrets regi.
  • 7-9. Avdelingen kan ikke utover egne midler forplikte klubben økonomisk. Likeledes kan ikke Hovedstyre ut over egne midler belaste Distriktsavdelingen økonomisk.
  • 7-10. Det er Hovedstyret som representerer NRK i rasespørsmål.
  • 7-11. Hovedstyret kan nedlegge en avdeling hvis ikke NRKs lover følges. Avgjørelsen kan ankes til Generalforsamlingen. Lokalavdelingens midler tilfaller Norsk Rottweilerklubb ved opphør.
Rull til toppen