Retningslinjer for treningsgrupper

Retningslinjer for Lydighet, Nordisk Bruks og RIK treningsgrupper i Norsk
Rottweilerklubb


Vedtatt på̊ styremøte juni 2023.


Dette er et regelverk utformet for å kunne starte Treningsgrupper, (Heretter kalt TG) underlagt Norsk
Rottweilerklubb.

 
Merk spesielt for IGP: For at medlemmer i Norsk Rottweilerklubb skal kunne trene RIK Gruppe-C
(IGP) er det krav fra NKK om at ekvipasjen må̊ ha gyldig RIK -lisens for hver ekvipasje. Det er og så̊ krav
fra NKK om at all Gruppe-C trening skal være i organiserte former i regi av en hundeklubb tilknyttet
NKK.

 
For å gjøre det mulig for medlemmer til å trene Bruks, Lydighet, RIK/IGP i organiserte former
gjennom Norsk Rottweilerklubb ønsker vi at det skal opprettes treningsgrupper direkte organisert
under Norsk Rottweilerklubb.

 
§1 OPPRETTELSE OG NEDLEGGELSE AV TRENINGSGRUPPER
Søknad om opprettelse av treningsgruppe skal gjøres skriftlig til styret i Norsk Rottweilerklubb.
Søknad om opprettelse kan skje når som helst i året, og det er styret som tar avgjørelsen. Søknaden
skal inneholde navn på ansvarlig leder, hvor treningsgruppen skal etableres, medlemmer av
treningsgruppen og grunnlag for etableringen. For at en treningsgruppe skal kunne opprettes må̊ den
bestå av minimum 3 aktive medlemmer.

 
Nedleggelse: Styret kan ved gjentatte eller alvorlige brudd på retningslinjer eller i situasjoner hvor
det ikke er tillit mellom treningsgruppen og styret legge ned treningsgruppen. Styret kan på eget
initiativ legge ned treningsgruppen i de tilfeller det ikke er noen reell aktivitet eller at det ikke er
aktive medlemmer i treningsgruppen.

 
§2 NAVN PÅ TRENINGSGRUPPER
Alle treningsgrupper skal hete TG + “Stedsnavn” + Norsk Rottweilerklubb. Eks TG Drammen Norsk
Rottweilerklubb

 
§3 SAMMENSETNING
En treningsgruppe skal bestå av minimum leder, (dersom IGP skal det finnes en lokal RIK -ansvarlig),
og dets medlemmer. Minimum 3 aktive medlemmer. Samtlige som trener i treningsgruppen må̊ være
medlemmer i Norsk Rottweilerklubb. Leder og evnt. lokal RIK -ansvarlig kan være en og samme
person.

 
§4 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR
Leder er ansvarlig for all aktivitet i treningsgruppen. Leder skal også̊ være kontaktperson og skal
møte på̊ styremøter når dette innkalles fra Hovedstyret i Norsk Rottweilerklubb.
Spesielle retningslinjer for TG rettet mot RIK/IGP:
Leder av TG rettet mot IGP er også̊ kontaktperson opp mot RIK -ansvarlig i Norsk Rottweilerklubb.
1. a) RIK ansvarlig i treningsgruppen skal sammen med ansvarlig leder tilse at all trening av
hund foregår ihht. gjeldende lover, regler og samt retningslinjer gitt av NKK. For IGP-grupper,
skal det føres kontroll med at alle ekvipasjer som trener RIK Gruppe C har gyldig lisens, samt
at figurantarbeidet gjøres på̊ lovlig, etisk og forsvarlige måte.

RIK ansvarlig i treningsgruppen plikter å melde om avvik, samt ha en dialog med RIK –
ansvarlig i Norsk Rottweilerklubb i tilfeller der det er tvil om hvorvidt en ekvipasje
(hundefører eller hundeindivid) egnethet til å drive med Gruppe C.
2. b) RIK ansvarlig i treningsgruppen skal ha en kontinuerlig dialog med RIK-Ansvarlig i Norsk
Rottweilerklubb. Ved all endring i medlemsmassen (frafall /tilførsel), ved endring av
treningssted og treningstider for Gruppe-C, skal RIK-Ansvarlig i Norsk Rottweilerklubb
orienteres.

 
§5 MEDLEMSKAP I TRENINGSGRUPPEN
Medlemskap i Norsk Rottweilerklubb er en forutsetning for å kunne trene i en TG underlagt Norsk
Rottweilerklubb.
Målsetningen må̊ være å kunne ta imot alle som ønsker å være medlem.
Treningsgruppen avgjør selv hvem som kan delta som gjester på̊ deres treninger.
NB! Personer som er ekskludert fra Norsk Rottweilerklubb gis IKKE anledning til å trene eller gjestetrene i treningsgruppen.

 
§6 ADMINISTRASJON
Treningsgrupper i Norsk Rottweilerklubb er underlagt hovedstyret.
Treningsgruppen har kun anledning til å ta selvstendige avgjørelser som går på aktiviteter
treningsgruppen selv administrerer, jfr retningslinjer for TG. (Opptak av nye medlemmer av
treningsgruppen, treninger, aktiviteter, interne kurs og seminarer m.m)
Treningsgruppens leder skal gi en årlig rapport til styret hvor de redegjør for aktiviteten i
treningsgruppen.

 
§7 ØKONOMI
Norsk Rottweilerklubb står ikke ansvarlig for treningsgruppens økonomi. TG står selv ansvarlig for
alle kostnader ifbm eksempelvis interne arrangementer, seminarer, interne kurs og samlinger.
a) Treningsgruppen kan ikke inngå avtaler på̊ vegne av Norsk Rottweilerklubb.
b) Treningsgruppen kan ta en årlig treningsavgift av sine medlemmer. Avgift skal betales inn på TG
´s egen konto i regi av Norsk Rottweilerklubb. Leder i TG skal ha lese- og registreringsrettighet på
kontoen.
c) Treningsgruppens økonomiske aktivitet er underlagt de samme krav og rutiner som for Norsk
Rottweilerklubb, og vil være gjenstand for revisjon.
d) Eventuell refusjon av utlegg skal være søkt om og godkjent på forhånd og godkjennes av kasserer i
Norsk Rottweilerklubb før det gjøres utlegg. Refusjon av utlegg skal følge de til enhver tid gjeldende
regler satt av Norsk Rottweilerklubb.
e) Søkes det om studiestøtte eller andre offentlige tilskudd i Norsk Rottweilerklubb sitt navn for kurs
og seminarer, skal dette koordineres med styret før kurset arrangeres og før søknad om tilskudd
sendes.
Eventuelle tilskudd vil bli utbetalt til konto tilhørende Norsk Rottweilerklubb. Gitt at alle formelle
krav ifm tilskuddsordningen er funnet i orden, vil tilskuddet overføres til gjeldende TG.
f) Alle kontotransaksjoner til konto tilknyttet Norsk Rottweilerklubb skal merkes med TG «NAVN» +
transaksjonsnavn. Eks: TG Drammen Tilskudd Studieforbund, eller TG Drammen Kursavgift, eller TG
Drammen Treningsavgift Ola Nordmann etc.

 

Det er utformet nye retningslinjer for RIK Treningsgrupper i Norsk Rottweilerklubb. Retningslinjene ble vedtatt av hovedstyret på styremøte April 2017

Link til dokumentet finner du her

Rull til toppen