Norsk Rottweilerklubbs Avlskriterier

Oppdatert etter generalforsamling 18. mars 2023

Avlskriteriene til NRK er basert på NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett.

§1. Hunder som skal brukes i avl, skal være mentalt friske og fysisk sunne.

§2. Følgende kriterier skal være oppnådd for hunder som skal benyttes i avl:

1. HD/AD fri, avlest av NKK eller samarbeidende klubb innen FCI. Dersom en av hundene som skal parres har AD svak grad (1), skal partneren være fri (0).

2. Det er ønskelig at hund som skal gå i avl skal øyelyses. Diagnose kommer frem på klubbens valpeliste og hannhundliste. Dersom hunden ikke er øyenlyst kommenteres dette.

3. Hunder med diskvalifiserende bittfeil og tannmangel skal ikke avles på.

4. Utstilt på offisiell utstilling, anerkjent av NKK eller annen samarbeidende klubb tilknyttet FCI. Tispen må ha oppnådd minimum VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte 2 år. Hannhunden må ha VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte to år, fra to forskjellige dommere (AR kan gi dispensasjon fra krav under denne bokstav etter mottak av skriftlig begrunnet søknad).

5. Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH uten diskvalifiserende feil ihht til punkt 5 i avlskriterier. Godkjent ZTP i henhold til ADRKs regelverk eller godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende.

Diskvalifiserende feil med MH er:
* Moment 1A: Kontakt hilsning – rute 1 og 2.
* Moment 1C: Kontakt, håndtering – rute 1.
* Moment 6d: Overrasking, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment 7b: Lyd følsomhet, nysgjerrighet – rute 1.
* Moment 7c: Lyd følsomhet, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment: Skudd – rute 4 og 5.

6. Skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. Innavlsgraden for søskenbarn får ikke overstige 6,25 %.

7. Minst ett av foreldredyrene skal være testet fri for JLPP via test hos veterinær med dokumentert DNA test, om begge avlsdyr er etter foreldre som er testet for JLPP med godkjent DNA test så holder det og sende in gyldig dokumentasjon på dette for å stå på klubbens lister.

§3. Hunder som benyttes i avl, bør være:
1. etter hunder som oppfyller NRKs avlskriterier.

2. Fra kull hvor forekomst av HD og AD ikke er større enn gjennomsnittet for rasen, ikke fotograferte hunder eldre enn 20 mnd. gis positiv HD og AD diagnose.

3. Testet for LEMP med dokumentert DNA test. Det bør tilstrebes at ett av foreldredyrene er testet fri.

4. Testet for NAD med dokumentert DNA test. Det bør tilstrebes at ett av foreldredyrene er testet fri.

§4. Hunder som skal benyttes i avl skal være fylt 24 måneder.

§5. Det kan hyppigst påsettes valper hver annen løpetid, dog slik at valpingsintervallet blir tilnærmet lik 12 mnd.

§6. Antall kull på en tispe bør begrenses til 4, og ikke etter fylte 8 år.

§7. Et hanndyr bør begrenses i bruk inntil 30 avkom frem til minimum 50% av avkommene er HD/AD diagnostisert. Hannhunden bør kun brukes videre dersom avkommene er bedre eller lik snittet av rasen.

§8. Hannhunder som har nedfrosset sæd på NKK’s sædbank, og som ved nedfrysningstidspunktet oppfyller NRKs avlskriterier, har etter sin død rett til å stå på hannhund-listen selv om avlskriteriene er endret.

OBS!!!
DISPENSASJONERI HENHOLD TIL §2 ledd 4 SKAL VÆRE INNHENTET FØR PARRING og grunnen til dispensasjonen vil bli gjengitt på klubbens valpelister.

For å stå på klubbens valpeliste må oppdretter sende melding til avlsrådet om:
1. Kombinasjon, dato for parring.
2. Dokumentasjon på helse- og utstillingsresultat og mentaltest, dersom dette ikke finnes på dogweb. Dokumentasjon titler godkjent av FCI samarbeidende klubb, dersom disse ikke ligger inne på dogweb.
3. Dato for valping (eller termin dersom valpene ikke er født), antall og kjønn.
4. Oppdretters kontaktinformasjon.
5. Bilde av foreldreyrene dersom dette skal legges på klubbens hjemmeside (et bilde av hver).
-Kombinasjoner settes først inn på siden når parringen er gjennomført.

For å stå på hannhundlista må hannhundeier sende melding til avlsrådet om:
1. Hundens navn og registreringsnummer.
2. Dokumentasjon på helse- og utstillingsresultat og mentaltest, dersom dette ikke finnes på dogweb. Dokumentasjon titler godkjent av FCI samarbeidende klubb, dersom disse ikke ligger inne på dogweb. OBS! Hannhunder må være testet for JLPP.
3. Hannhundeiers kontaktinformasjon.
4. Bilde av hunden.

Informasjon om JLPP finner du her, JLPP

Rull til toppen