Valgkomiteen

 

Leder Hege Strand

 

Mail : Valg@rottweiler.no

NORSK ROTTWEILERKLUBB

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste
organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget
viktig oppgave.

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til Norsk Rottweiler Klubbs styre.
Normalt skal valgkomiteen arbeide selvstendig på vegne av
eierne/medlemmene, og kun svare ovenfor medlemmene ved årsmøte. Det vil
si at de skal ta selvstendige vurderinger og ikke være styrt av det sittende styre.
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder (der leder ikke er valgt av
årsmøtet) og eventuelt sekretær. 

I det følgende presenteres en detaljert og nokså omfattende liste over hva og hvordan en valgkomité kan/bør arbeide. 

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.

Anbefalte hjelpemidler:
• Norsk Rottweiler Klubbs Lover.
• NKK’s lovverk om vårt eget skulle være lite tilfredsstillende.
Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon
• Norsk Rottweilerklubb er en ideell organisasjon og er basert på frivillighet.
• Valgkomiteen skal ha gjort en jobb før årsmøtet for å finne og foreslå egnede kandidater.
Det betyr at valgkomiteen bør:
• Være orientert og oppdatert.
• Ha tilgang til referater og protokoller fra møter (ligger ute på websiden til klubben).
• Være oppdatert på evt. internettside.
• Være aktiv på fellesmøter og arenaer der mange rottweilerfolk treffes.
• Ha kontakt med andre medlemmer av komiteen.
Plan for komitéarbeidet:
• Få oversikt – hva og hvordan arbeidet skal gjennomføres.
• Hvem skal velges.
• Hva er oppgavene til den som skal velges.
• Tidsplan som stemmer med Norsk Rottweilerklubbs lover.
• Gi alle en mulighet til å komme med forslag.
Start arbeidet i god tid:
• «Letefasen» tar ofte lenger tid enn beregnet.
• Du er med og markedsfører raseklubben ved din oppførsel og framferd.
• Resultatet du oppnår er et speilbilde av forberedelsene.
NORSK ROTTWEILERKLUBB
De som er på valg:
• Alle bør tilskrives.
• Bruk et standard spørreskjema som kartlegger:
Om gjenvalg ønskes (ikke automatikk).
Begrunnelse.
Om vedkommende er interessert i andre oppgaver.
Utfyllende kommentarer.
Kommunikasjon:
• Samtale med alle enten de tar gjenvalg eller ikke. Evt møte med samlet syre for en uformell prat.
• Personlig og fortrolig.
• Dere skal vurdere hvem som fungerer og ikke. Oppsummering så langt.
• Lag en oppsummering med vurderinger for egen del.
• Gjør opp status.
• Dere vet nå hva dere skal lete etter.
Strategi for «letefasen»:
• Hvilken kompetanse trenger Norsk Rottweiler Klubb nå? (dvs. hvilke funksjoner som bør styrkes eller
fornyes).
• Avstem klubbens mål.
• Status i pågående prosesser.
• Styrets egne vurderinger av arbeidsoppgavene. Innkomne forslag.
• Gi alle medlemmer en frist der de kan komme med forslag på tillitsvalgte, denne delen av arbeidet er ofte
undervurdert.
Ta en samtale med alle det er forslag på og finn ut av:
• Holdninger til Norsk Rottweilerklubb, frivillig organisasjonsarbeid og erfaring.
• Kjennskap til klubbens mål og kandidatens egen oppfatning av disse.
• Hvor mye tid kan den enkelte bruke.
• Kandidatens kunnskapsnivå. Innstilling kandidater.
• Tilskriv alle dere vil innstille, og hvilket verv.
• Be om svar før en komplett liste sendes styret – HUSK at alle kandidater som foreslås MÅ være forespurt og
ha svart ja.
• Send listen komplett til styret med kopi til de som er på listen.
• Ta gjerne med kandidatens kompetanse og erfaring.
• Styret har ansvar for å sende innstillingen ut sammen med øvrige sakene til generalforsamlingen hvert år.
MINST en av valgkomiteens medlemmer MÅ stille på Generalforsamlingen i Norsk Rottweilerklubb!
Presentasjon på årsmøtet /Presenter forslaget på følgende måte:
• Valgkomiteens sammensetning.
• Hvordan komiteen har arbeidet og hva de har gjort.
• Innstilling og begrunnelse for hver kandidat som er foreslått.
Valget:
• Årsmøtedirigenten overtar og styrer selve valget.
• Kandidatene kan presentere seg selv skriftlig til generalforsamlingen.
• Valgkomiteen forsvarer sin innstilling og argumenterer for dette eller ber om pause for å omarbeide
forslaget.

Rull til toppen